Hem Sitemap Sänd mail

Beviljade ansökningar 2022


Sökande Examen/tjänst
Område
Ändamål Summa
Alsalim,
Wathik
MD, PhD, Överläkare,
Endokrinologen, Helsingborgs lasarett
New Targets for treatment of hypothalamic Obesity and Metabolic Diseases in adult with Hypothalamic obesity 115 000
Annborn,
Martin
överläkare, sektionschef, dr med vet,
AnOpIVA, Helsingborg
Venös stenosincidens efter inläggning av dialyskateter i höger vena subclavia eller höger vena jugularis interna. Detta är en randomiserad kontrollerad prövning där Venös stenosincidens jämförs mellan grupperna som erhållit dialyskateter i höger vena jugularis interna och höger vena subclavia, 402 500
Bergsten,
Elin
ST-läkare, doktorand (ansökt),
Ortopeden, Helsingborg
Forskarskolan Cardiovascular mortality in patients with CTS and UNE 131 000
Blixt,
Frida
ÖL,
Helsingborg
A comparative study of methods to collect sinonasal microbiome from healthy study subjects 115 000
Bläckberg,
Mats
Med dr,
Helsingborg
Molekylära blåscancertyper, UROSCANSEQ, och klinisk praxis 149 380
Broman,
Johanna
Anestesiolog, överläkare, doktorand,
Anestesikliniken Helsingborgs lasarett
4P studien, Persistent Postoperative Pediatric Pain. Smärta efter kirurgi är ett vanligt förekommande, ofta underbehandlat tillstånd hos barn vilket orsakar ett stort lidande. Ännu ej klarlagt är om dessa barn även löper en ökad risk att uppleva smärta i framtiden, vilket vi ämnar belysa med 4P. 278 900
Dahlberg,
Sofia
ST-läkare, PhD,
Kirurgkliniken Helsingborg
Title: The effect of surgery on quality of life in elderly patients – patient-reported outcome measures before and after elective colorectal cancer operations Aim:The aim of the study is to investigate quality of life in patients aged 80 years or older who undergo elective colorectal cancer surgery 218 800
Dahlquist,
Karin
Specialistläk gyn/ob, doktorand,
Helsingborg
Antibiotika inom förlossningsvården. Registerstudie med syftet att kartlägga antibiotikaanvändningen inom förlossningsvården i Sverige. Aktuellt är nu min artikel nummer två. Frågeställning: Kan antibiotikaprofylax i samband med planerat kejsarsnitt förebygger postoperativ infektion? 100 000
Edelhamre,
Marcus
Öl, Med Dr,
Helsingborgs lasarett
Operationsrobot med integrerat operationsbord och dubbelkonsol till kirurg- och urologklinikerna 20 000 000
Edvinsson,
Camilla
Överläkare, doktorand,
AnOpIVA, Helsingborgs lasarett
The PRE-HEART study, a follow-up study of cardiovascular disease (CVD) after severe preeclampsia (PE). Is severe preeclampsia (PE) associated with signs of cardiovascular disease (CVD) within ten years of delivery? 464 200
Ehinger,
Daniel
ST-läkare, doktorand,
Helsingborg
"A Nation-wide Characterization of the Tumor Immune Landscape in Surgically treated Lung cancer." Projektet syftar till att kartlägga viktiga faktorer i det immunologiska mikroklimatet i lungcancer, dels i kohorter från södra sjukvårdsregionen, dels i en isländsk populationsbaserad kohort. 110 000
Ekdahl,
Anne
docent,
VO Akutsjukvård
Hur identifiera åldersskörhet inom primärvården? 143 000
Forsvall,
Andreas
ÖL urologi, disputation 221118,
Urologen Helsingborg
Kan ny nåldesign minska risken för implantationsmetastaser och öka träffsäkerhet vid biopsi - 2 prekliniska studier. 88 500
Hellgren,
Johan
ST-läkare, doktorand,
Helsingborgs Lasarett
Biomarkörer, kognition och PROMs vid högeffektiv MS-behandling – natalizumab jämfört med rituximab. 331 500
Ignell,
Claes
Forskningsläkare, Doktor medicinsk vet.,
Obst & Gyn, Helsingborg
Diabetes under graviditet i Sverige - uppföljning av graviditet, förlossning och nyfött barn (DIP-Swe): Utfall hos kvinnor med diabetes typ 1 och typ 2, skapande av målvärden samt kvalitetssäkring och utveckling av klinisk metodik. 135 730
Iorizzo,
Linda
PhD, överläkare,
Kvinnokliniken Helsingborg
Långtidssäkerhet av att analysera laktat i fostrets skalpblod under förlossningen 208 100
Isacsson,
Anders
Överläkare, Doktorand, Ämnesansvarig, MLA,
Ortopeden, Helsingborg
Akuta knäprojektet - uppföljning av 1145 konsekutiva akuta knäskador med ledblödning subakut undersökta med magnetkamera 2002-2008. Förbättrad kunskap om långtidseffekter avseende symptomatisk och radiologisk artrosutveckling samt allmän och knäspecifik hälsa cirka 10 år efter akut knäskada. 292 000
Jarlman,
Ebba
Doktorand. Specialistläkare Ortopedi.,
VO Ortopedi, Helsingborg
Titel: Whole body bone scintigraphic evaluation of individuals with cerebral palsy and pain of unknown origin Ändamål: Utreda om skelettscintigrafi kan användas för att identifiera smärtsamt lokus hos individer med cerebral pares och grava kommunikationssvårigheter och oklar smärta. 277 800
Johan,
Wänström
Överläkare, doktorand,
Helsingborgs lasarett
Doktorandprojekt tillsammans med Linköpings universitet där jag är doktorand: Fracture of the elbow – assessment and treatment 247 200
Johnsson,
Jesper
Öl, Med Dr,

Utrustning för klinisk värdering och neuroprognosticering av patienter som vårdas på IVA efter återupplivning i samband med hjärtstillestånd – för forskning och klinisk användning. 1 167 100
Jönsson,
Adam
Läkare,
Infektionskliniken, Helsingborgs lasarett
Titel: Risk för nedslag i aortagraft/EVAR vid bakteriemi/fungemi - En retrospektiv kohortstudie i Skåne år 2010–2021 Syftet är att studera populationen med känd inopererad EVAR/aortagraft som drabbas av infektion i blodet som sedermera drabbas av infektion i sin EVAR/aortagraft. 139 500
Jörgren,
Fredrik
Överläkare, docent,
VO Kirurgi, Helsingborgs lasarett
Minimalinvasiv kirurgi för rektalcancer: analys av populationsbaserade data från Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR) avseende korttidsutfall. Analys ifall korttidsutfall vid robotassisterad kirurgi för rektalcancer är likvärdiga med de vid laparoskopisk kirurgi. 248 000
Lang,
Margareta
ST-läkare, doktorand,
Röntgenkliniken, Helsingborgs Lasarett
Titel: På datortomografi uppmätta täthetsskillnader mellan grå- och vit hjärnsubstans i en normalpopulation Syfte: Studien utgör en del av arbetet mot en standardiserad och optimerad användning av CT-hjärna som neuroprognostiskt verktyg efter hjärtstopp. 76 100
Linnea,
Huss
Specialistläkare kirurgi, MD, PhD,
Helsingborgs Lasarett
Bröstcancerforskning i Helsingborg. Individanpassning av bröstcancervård. 254 100
Lundgren,
Gunilla
Klinisk lärare, Master i omvårdnad,
VO FOUU, Helsingborgs Lasarett
Ansökan om finansiering av dockor för simuleringsträning vid urakuta situationer, omvårdnad vid respiratoriska och gastrointestinala tillstånd samt venösa infarter. 143 000
Madsen Härdig,
Bjarne
Sjuksköterska, Docent,
Hjärtenheten, Helsingborgs lasarett
HRCRG forskningsprogram inom Kardiologi vid Helsingborgs Lasarett utvärderar adrenalinets verkningar och biverkningar vid användning inom hjärtlungräddning och organisatorisk struktur och läkemedelsbehandlingar för förmaksflimmerpatienter, för att optimera behandlingen för dessa patientgrupper. 387 000
Mariusdottir,
Elin
Doktorrand, Kirurg,
Kirurgi, Helsingborg Lasarett
Onkologiska resultat för Hartmanns operation jämfört med främre resektion och abdominoperineal excision 142 200
Mattisson,
Ylva
Legitimerad läkare,
Infektionskliniken, Helsingborgs lasarett
Titel: Återkommande infektioner i blodbanan - En retrospektiv observationell kohortstudie i Skåne år 2020-2022 Syftet är att med hjälp av journalgranskning undersöka patienter med återkommande infektioner i blodbanan och belysa riskfaktorer så som exempelvis immunosuppression. 129 500
Mårtensson,
Anders
Överläkare, doktorand,
ÖNH-kliniken, Helsingborgs lasarett
A comparative study of methods to collect sinonasal microbiome from healthy study subjects. 667 300
Nielsen,
Kari
Öl, Docent,

Confocal optical coherence tomography ( LC-OCT ) Apparat för att skilja mellan icke pigmenterad hudcancer motsvarande finns för melanomsjukdomen, och förstadier. Nationellt och internationellt forskningsprojekt skapas med Helsingborg som s... 2 192 300
Nielsen,
Kari
Docent, överläkare,
Hudmottagningen, Helsingborgs lasarett
Pre-operative imaging and sequencing diagnostics in primary melanoma and pigmented skin tumours – a translational project within BioMEL. 607 200
Nilsson,
Charlotta
Specialistläkare, medicine doktor,
Barnkliniken Helsingborgs lasarett
Identifiering av potentiella markörer för uppkomsten av komplikationer hos barn med typ 1 diabetes i Helsingborg 259 200
Pearsson,
Kevin
Dokorand, ST-läkare,
Barnkliniken, Helsingborg
Epilepsikirurgi vid Tuberös Skleros Det övergripande syftet med projektet är att skapa ett underlag för selektion av lämpliga kandidater för kirurgisk behandling av svår epilepsi vid tuberös skleros (TSC, tuberous sclerosis complex) samt att öka chansen till anfallskontroll och hög livskvalitet. 195 500
Rempe,
Jakob
Specialistläkare Ortopedi, doktorand,
Helsingborgs lasarett
Could Daily Physical Activity in School Improve Health in a Long-Term Perspective? 82 500
Stuart,
Andrea
Sektionschef, phD Överläkare,
Helsingborg, KK
Hysterektomy Difficulty Index 183 000
Stuart,
Andrea
Sektionschef, överläkare, phD,
Helsingborg, Gyn
VaNoLaH trial: A randomized multicenter international comparison of the vaginal, vNOTES or total laparoscopic approach for hysterectomy in women with benign gynaecological disease 264 500
Torbrand,
Christian
Specialistläkare, PhD, Docent Urologi,
VO Urologi, Helsingborgs lasarett
Dermatoskopi, behandling, recidivrisk och risk för progress till invasiv peniscancer vid penil intraepitelial neoplasi (PeIN). Medel söks för att bekosta forskningstid åt Christian Torbrand (CT) för att driva projektet och handleda en doktorand. 106 000
Tverring,
Jonas
Specialistläkare, medicine doktor,
Infektionskliniken, Helsingborgs lasarett
Post-doc projekt vid Köpenhamns universitet: Sepislslarmet - en utvärdering, utveckling och kluster-randomiserad kontrollerad multicenterstudie 700 000
Uhlhorn Bardis,
Fillie
ST-läkare, MD,
VO Obstetrik och Gynekologi Helsingborgs lasarett
Birth weight differences and repeat obstetric anal sphincter injuries (OASIS) in subsequent vaginal birth 83 600
Ulriksdotter,
Josefin
ST-läkare och doktorand,
Hudkliniken Helsingborgs lasarett
Kontaktallergi mot medicintekniska produkter, ett kliniskt problem? 238 200
Utter,
Maria
Specialistläkare,
Urologi Helsingborg
Dubbelbehandling ESVL Vi ämnar att utreda om två ESVL behandlingar mot 8-15 mm stora njurstenar samma vecka är bättre än standardförfarandet där rutinen är två behandlingar med 4-6v mellanrum. 258 800
Utter,
Fredrik
Överläkare,
Internmedicin, Helsingborgs lasarett
Elektrofysiologisk utrustning för Conduction System Pacing inom devicekirurgin vid Helsingborgs lasarett. 550 000
Wagenius,
Johanna
Verksamhetschef, överläkare,
VO OG
Kostnad hysterektomi i Sverige 134 950
Wagenius,
Magnus
vch öl Med Dr,

Ersättning av flexibelt blåljuscystoskop och en blåljuskälla i pågående projekt... 66 000
Wagner,
Henrik
Öl Med Dr,

Utrustning för att kunna mäta index of Myocardial Resistence ( IMR ) i kranskärlen på krankärlsröntg ... 330 000
Wagner,
Henrik
Öl, Med Dr,

Utrustning för att kunna mäta hämningsgraden av trombocyter vid behandling med specifika trombocythämmande läkemedel i samband med perkutan koronar intervention ( PCI )... 88 000
Wagner,
Henrik
Öl, Med Dr,

injär ultraljuds probe till Philips Cx 50. 93 500
Wagner,
Henrik
Överläkare Dr Med,
Specialiserad medicin
Serviceavtal för Corflow system att mäta IMR. Detta är en kompletteringsansökan till extrautdelning för samma projekt som redan är godkänd 77 000
Ögmundsdóttir Michelsen,
Halldóra
Leg. läkare, specialist i internmedicin, PhD.,
Specialiserad medicin, Helsingborgs lasarett.
Improving outcomes in cardiac rehabilitation after myocardial infarction. 51 000


Ansökan fd anställda


Mer information och blankett hittar du

HÄR

 

Vetenskapens Dag 2024


Tilldelning av medel

Presentation av tilldelning av me­del ur stiftelserna Stig och Ragna Gorthons stiftelse och Thelma Zoégas Fond den 28 november kl 13.00.

HÄR

 

Anslag 2022


Information om samtliga stipen­diater

HÄR

 

Redovisning anslag


Redovisningar av anslag hittar du

HÄR

 

Kontakt

Stig och Ragna Gorthons stiftelse

Stortorget 16
252 23 Helsingborg

Tel 042-18 33 57