Hem Sitemap Sänd mail

Om stiftelsen

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja medicinsk veten­skaplig forsk­ning, utveck­lings­projekt och utbild­ning. Under­stöd lämnas främst till personer verk­samma i Helsingborg.

Stiftelsens avkastning fördelas varje år mellan medicinska forsk­nings­projekt på Helsing­borgs lasarett.

Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk veten­skap­lig forskning, ut­vecklings­­pro­jekt, medi­cinsk utbild­ning och vårdutbild­ning inklusive forskarutbildnings­kurser genom bidrag till alla kost­nader som erfor­dras för att genom­föra planerad aktivi­tet.

Bidrag kan lämnas till läkare eller annan vård­perso­nal i Helsing­borg med omnejd.

Stiftelsens huvudsyfte är att bidra till en god sjuk­vård med kvali­fi­cerade medarbetare.

Bidrag lämnas inte till verksamhet som ryms inom den befint­liga sjukvårdsbudgeten eller till grund­utbildning.

Bidrag kan över­vägas till veten­skaplig kongress givet att deltagandet är sanktionerat av arbets­givaren och att det fram­går att det rör sig om utbild­ning/­­fort­bildning.Ansökan fd anställda


Mer information och blankett hittar du

HÄR

 

Vetenskapens Dag 2024


Tilldelning av medel

Presentation av tilldelning av me­del ur stiftelserna Stig och Ragna Gorthons stiftelse och Thelma Zoégas Fond den 28 november kl 13.00.

HÄR

 

Anslag 2023


Information om samtliga stipen­diater

HÄR

 

Redovisning anslag


Redovisningar av anslag hittar du

HÄR

 

Kontakt

Stig och Ragna Gorthons stiftelse

Stortorget 16
252 23 Helsingborg

Tel 042-18 33 57